ออกแบบเว็บไซต์ , Web Design , Website , Web Site Design , ออกแบบ , เว็บไซต์ , ภูเก็ต
Staff log in
 
TH
EN
 
   
 

เงื่อนไขและข้อตกลงการทำเว็บไซต์ (Policy)

     ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจใช้บริการรับทำเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านเงื่อนไขเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ ตามด้านล่างก่อน ท่านที่ตกลงทำเว็บไซต์ หมายถึง ท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทุกอย่างแล้ว

1. การรับทำเว็บไซต์ ไม่รวมการออกแบบ Logo แต่หากต้องการแบบที่ไม่ซับซ้อน ทางเราจะจัดทำให้ฟรี หากไม่ชอบ ท่านจะต้องชำระค่าออกแบบโลโก้ใหม่ ราคาเริ่มต้นที่ 3,900 บาท หรือท่านสามารถส่งโลโก้ที่ท่านมีอยู่แล้วใช้กับการทำเว็บได้

2. ลูกค้าต้องแจ้งคอนเซ็บของเว็บไซต์กับทีมงานก่อนดำเนินการออกแบบ กรณีไม่มีคอนเซ็ปทางเราจะดำเนินการออกแบบให้ตามความเหมาะสม และท่านต้องยอมรับกับการออกแบบของทางทีมงาน ไม่สามารถมาให้คอนเซปใหม่ทีหลังได้ ท่านสามารถแจ้งแก้ไขแบบได้บางส่วนที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลัก ไม่สามารถรื้อแบบทั้งหมด การออกแบบเว็บไซต์ ตามคอนเซ็บใหม่จะมีค่าบริการ 1,500 - 3,000 บาทต่อแบบเว็บไซต์ ตามความยากง่าย

3. ทีมงานจะออกแบบดีไซน์รูปแบบเบื้องต้น (layout) เพื่อให้ท่านพิจารณา รูปแบบของหน้าแรก โครงสร้างเว็บไซต์ เมื่อท่านได้ดู layout แล้วสามารถทำการตัดสินใจได้ว่าพึงพอใจหรือไม่ โดยทีมงานจะปรับรูปแบบของหน้าแรก โครงสร้างเว็บไซต์เดิม จนกว่าลูกค้าจะพอใจ

4. กรณีพอใจกับรูปแบบเว็บไซต์แล้ว ทางทีมงานจะดำเนินการขั้นต่อไป โดยการจัดทำโครงสร้างเว็บไซต์ และ setup program ให้สมบูรณ์ และสามารถออนไลน์ได้ ตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน (ยังไม่รวมการใส่เนื้อหา ทำข้อมูลรูปภาพ)

5. กรณีไม่พอใจรูปแบบ ,ต้องการเปลี่ยนแบบ หรือต้องการแก้ไขแบบเดิมเล็กน้อย ทางลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดให้ ทางทีมงานทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการออกแบบให้ใหม่หรือแก้ไข (บวกวันส่งงานเพิ่ม ตามระยะเวลารอลูกค้าแจ้งแก้ไข) แต่การออกแบบจะแก้ไขจากแบบแรกเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนคอนเซปใหม่ตามข้อตกลงข้อ 2

6. การลงข้อมูลให้เว็บไซต์ ใช้เวลาไม่เกิน 10 วัน นับจากวันที่คอนเฟิร์มกราฟฟิค รูปแบบของหน้าแรก และ setup program ให้สมบูรณ์ ลูกค้าส่งข้อมูล, เนื้อหา, รูปภาพ มาให้ทางทีมงานครบถ้วนแล้ว

7. เมื่อเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านไม่สามารถเปลี่ยนการออกแบบได้ ถ้าต้องการเปลี่ยนแบบ ลูกค้าจะต้องเสียค่า ออกแบบใหม่เพิ่ม เริ่มต้นที่ 5,000 บาท ชำระก่อนที่จะออกแบบใหม่ ซึ่งการออกแบบรูปแบบใหม่นั้น เฉพาะดีไซน์ของเว็บ ไม่รวมการใส่ข้อมูลเนื้อหาใหม่

8. การจัดวางข้อมูล เนื้อหาต่างๆ ในแต่ละหน้าเว็บไซต์ จะอิงดีไซน์ โครงสร้างเว็บไซต์ จากการออกแบบหน้าแรกเท่านั้น

9. แบบหน้าไซต์ ข้อมูล รูปภาพ เป็นสิทธิและความรับผิดชอบของลูกค้า ส่วนระบบจัดการเว็บไซต์ (management system ระบบจัดการ) เป็นของ Phuketidea.com เท่านั้น ไม่สามารถนำไปให้ผู้บริการรายอื่น ใช้งาน ติดตั้ง แก้ไข และพัฒนาต่อได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาติตามเงื่อนไขข้อตกลง

10. ลูกค้าสามารถดำเนินการขอเว็บไซต์ และข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์ ไปให้ผู้บริการเจ้าอื่นดูแลได้ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายดังนี้
   10.1. โดเมนเละโฮสติ้งสามารถดำเนินการได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย
   10.2. กรณีเว็บแบบ Package Web design ไม่มีค่าใช้จ่าย
   10.3. กรณีเว็บแบบ Responsive (PC, Tablet, Mobile) มีค่าใช้จ่า 50% ของราคาทำเว็บไซต์
   10.4. กรณีเว็บแบบ Package Management (ที่มีระบบจัดการเว็บไซต์ ) มีค่าใช้จ่า 80% ของราคาทำเว็บไซต์

11. ทีมงานมีบริการออกคุยงานนอกสถานที่เพื่อบริการลูกค้า โดยกำหนดดังนี้
     11.1 งานที่มีการจ้างงานไม่เกิน 15,000 บาท สามารถเรียกคุยงานได้ ไม่เกิน 1 ครั้ง
     11.2 งานที่มีการจ้างงานไม่เกิน 30,000 บาท สามารถเรียกคุยงานได้ ไม่เกิน 3 ครั้ง
     11.3 งานที่มีการจ้างงานไม่เกิน 60,000 บาท สามารถเรียกคุยงานได้ ไม่เกิน 6 ครั้ง
     11.4 งานที่มีการจ้างงานเกิน 100,000 บาท สามารถเรียกคุยงานได้ ไม่เกิน 10 ครั้ง
กรณีเกินจากนั้นคิดค่าบริการ ออกบริการ ครั้งละ 1,500 บาท

12. การจ้างทำเว็บไซต์แล้ว ลูกค้าต้องแจ้งคอนเซ็บรูป จัดเตรียมข้อมูล เพื่อให้ที่งานดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ให้เสร็จภายใน 6 เดือน กรณีเกินจากเวลาที่กำหนดนั้น ทางทีมงานสามารถประเมินราคางานใหม่ได้ หรือกรณีลูกค้าไม่สามารถสรุปงาน เพื่อทีมงานดำเนินการให้เสร็จภายใน 12 เดือน ทีมงานสามารถ บอกเลิกงานได้ โดยไม่ต้องคืนเงินมัดจำที่ลูกค้าชำระมาแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

13. ทีมงานสามารถบอกเลิกการทำงานได้ โดยทีมงานจะประเมิณจากความต้องการของลูกค้า ว่าจะสามารถทำงานให้ลูกค้าได้หรือไม่ (กรณีลูกค้ามีความต้องการงานสูงมาก กว่าราคาที่ได้ตกลงกันไว้) ทีมงานจะคืนเงินส่วนที่เหลือ หักจากงานที่ได้ทำไปแล้ว คืนให้ลูกค้า

14. ลูกค้าสามารถบอกเลิกจ้างงานระหว่างดำเนินการได้ โดยทีมงานจะหักค่าใช้จ่ายในส่วนที่ได้ทำไปแล้ว หรือเรียกเงินเพิ่มจากลูกค้าได้ ถ้าได้ทำงานให้ลูกค้าเกินจากเงินมัดจำสั่งซื้องาน ที่ชำระมา

15. ข้อความ รูปภาพที่นำมาใช้ในเอกสารให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง

หมายเหตุ: การสั่งซื้อบริการต่างๆ เว็บไซต์ โดเมน โฮสติ้ง ดูแลปรับปรุงอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ โบรชัวร์ และบริการถ่ายภาพ นั้น ทางบริษัทจะไม่คืนเงินทุกกรณี ดังนั้นกรุณาตัดสินใจก่อนที่จะชำระเงิน/สั่งซื้อ (ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขของเรา)

ทุกการจ้างงานหลังจาก 01/01/2556 เงื่อนไขและข้อตกลงการทำเว็บไซต์ (Policy) นี้